İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme

Charismax

Copyright @ Charismax
Katılım
3 yıl 10 ay 30 gün
Mesajlar
25,377
Tepkime puanı
8,772
Yaş
35
Konum
Memed' Home
İsim
CHRS
Memleket
Neresi?
Meslek
IzdırapÇI
Cinsiyet
vtEvVy
Medeni Hal
Küreselleşme ile teknoloji transferleri yaygınlaşmakta ve bilgi iletişim teknolojileri ülkelerin teknoloji açıklarını kapatabilmekte yardımcı olabilmektedir. Bilgi ekonomisi çerçevesinde internetin insan hayatının önemli bileşenlerinden birisi haline geldiği görülmektedir. Bilgiye ulaşımı kolaylaştıran internetin aynı zamanda iktisadi değişkenlerle olan ilişkisi de bilinmektedir. Bu çalışmada yükselen piyasa ekonomileri olarak nitelendirilen 21 ülkede internet kullanımının ekonomik büyüme üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 21 ülkeye ait 1995-2017 dönemine ait veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. İnternet kullanım göstergesi olarak “internet kullanıcı sayısı /nüfus” , ekonomik büyüme göstergesi olarak ise “kişi başına gayri safi yurt içi hâsıla artışı” alınmıştır. Çalışmaya ayrıca enflasyon oranı, kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı ve gayrisafi sermaye oluşumu gibi kontrol değişkenleri eklenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular yükselen piyasa ekonomilerinde analiz edilen veri aralığında internet kullanımının ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği yönündedir. Ulaşılan sonuçlar literatürde elde edilen sonuçlarla uyumlu olup incelenen ülkelerde Solow’un Üretkenlik Paradoksu’nun geçerli olduğunu göstermektedir.Kaynakça
 • Alper, F. Ö. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine Etkisi: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Yasama Dergisi, 12(36), 45-65.
 • Alshehri H., ve Meziane, F. (2017). Current State on Internet Growth and Usage in Saudi Arabia and its Ability to Support E-commerce Development. Journal of Advanced Management Science, 5(2): 127–132.
 • Artan, S., Hayaloğlu, P., ve Baltacı, N. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ekonomileri Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, s. 199-214.
 • Bakari, S., ve Tiba, S. (2019). The Impact of Internet on Economic Growth: Evidence from North Africa. MPRA Paper No. 96629, Online at Forummeskeni (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
 • Billon, M., Crespo, J., ve Lera-López, F. (2018). Educational inequalities: Do they affect the relationship between Internet use and economic growth? Information Development, 34, 447–459.
 • Choi, C., ve Yi, M. (2009). The Effect of the Internet on Economic Growth: Evidence from Cross-Country Panel Data. Economic Letters, 105, 39-41.
 • Daveri, F. (2003). Information Technology and Productivity Growth Across Countries and Sectors. NBER Working Paper Series, No 227, s. 1-28.
 • Freeman, I., ve Hasnaoui, A. (2010). Information and Communication Technologies (ICT) : A Tool to Implement and Drive Corporate Social Responsibility (CSR) Technologies, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00495968/document, (Erişim Tarihi: 22.11.2019).
 • Imansyah, R. (2018). Impact of Internet Penetration fort he Economic Growth of Indonesia. Joint Journal of Novel Carbon Resource Science & Green Asia Strategy, Vol: 05, Issue: 02, pp.36-43.
 • Ishida, H. (2015). The Effect of ICT Development on Economic Growth and Energy Consumption in Japan. Telematics and Informatics, 32, 79-88.
 • Kiley, M. T. (1999). Computers and Growth with Costs of Adjustment: Will the Future Look Like the Past?. Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series Paper 1999–36, July. Available: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/index.html(Erişim Tarihi: 20.11.2019).
 • Leiner B. M., Cerf, V.G. , Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D.C., Postel, J., Roberts, L.G., ve Wolff, S. (2009). A Brief History of the Internet. SIGCOMM Comput Commun Rev, 39(5):22–31.
 • Maurseth, P.B. (2018). The Effect of the Internet on Economic Growth: Counter-Evidence from Cross-Country Panel Data. Economics Letters, 172, 74-77.
 • Najarzadeh, R., Rahimzadeh, F., ve Reed, M. (2014). Does the Internet Increase Labor Productivity? Evidence From a Cross-Country Dynamic Panel. Journal of Policy Modeling, 36, 986-993.
 • Noh, Y., ve Yoo, K. (2008). Internet, Inequality and Growth. Journal of Policy Modeling, 30, 1005-1016.
 • Pala, A. (2016). AB-28 Ülkelerinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Teknoloji-Sermaye (AK) Modeliyle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, s. 473-487.
 • Pohjola, M. (2002). The New Economy in Growth and Development. Oxford Review of Economic Policy, Vol 18, No 3, s. 380-396.
 • Özkan, G. S., ve Çelik, H. (2018). Bilişim Teknolojileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Uygulama. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Rangkakulnuwat P., ve Dunyo, S. K. (2018). The Impact of Internet on Economic Growth in Africa. Applied Economics Journal, 25(2), 19-33.
 • Salahuddin, M., ve Gow, J. (2016). The Effects of Internet Usage, Financial Development and Trade Openness on Economic Growth in South Africa: A Time Series Analysis. Telematics and Informatics, 33,1141-1154.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. Beta Yayınevi, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • Taymaz, E. (1998). Türkiye İmalat Sanayii’nde Teknolojik Değişme ve İstihdam. Teknoloji ve İstihdam, Ankara, s.1-36.
 • Topaloğlu, E. E. (2018). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 15-38.
 • Yapraklı, S., ve Sağlam, T. (2010). Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008). Ege Akademik Bakış, 10(2), 575-596.
 • Yasmeen, R., ve Tufail, S. (2015). Impact of Internet Technology on Economic Growth in South Asia with Special Reference to Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences, 35 (2), pp. 777-784.
 • Yousefi, A. (2011). The Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developed and Developing Countries. Economics of Innovation and New Technology, 20: 581–96
 • Yükselen, C. (2003). Pazarlama İlkeler-Yönetim Örnek Olaylar. Detay Yayıncılık, Ankara.YazarlarOrcid: 0000-0003-2839-4403
Yazar: Mustafa Necati ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex@araştırma makalesi { ksbd668703, journal = {Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1309-081X}, eissn = {2602-3407}, address = {}, publisher = {Giresun Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {57 - 73}, doi = {10.38155/ksbd.668703}, title = {İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Çoban, Mustafa Necati} }
APAÇoban, M . (2020). İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (22) , 57-73 . DOI: 10.38155/ksbd.668703
MLAÇoban, M . "İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme" . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2020 ): 57-73 <Forummeskeni>
ChicagoÇoban, M . "İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2020 ): 57-73
RISTY - JOUR T1 - İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme AU - Mustafa Necati Çoban Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38155/ksbd.668703 DO - 10.38155/ksbd.668703 T2 - Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 73 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-081X-2602-3407 M3 - doi: 10.38155/ksbd.668703 UR - Forummeskeni Y2 - 2020 ER -
EndNote%0 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme %A Mustafa Necati Çoban %T İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi %P 1309-081X-2602-3407 %V 12 %N 22 %R doi: 10.38155/ksbd.668703 %U 10.38155/ksbd.668703
ISNADÇoban, Mustafa Necati . "İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 22 (Haziran 2020): 57-73 . Forummeskeni
AMAÇoban M . İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 12(22): 57-73.
VancouverÇoban M . İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 12(22): 57-73.
 
Geri
Üst Alt